Ustalenie wartości początkowej nieruchomości

Właściciel firmy, który wprowadza nieruchomość do prowadzonej działalności zobowiązany jest do określenia jej wartości początkowej.

W celu ustalenia wartości początkowej należy zastosować przepisy ustawy o podatku dochodowym dotyczące środków trwałych.

Zgodnie z przepisami za wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się:
– w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia,
– w przypadku częściowego odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość różnicy pomiędzy wartością nieodpłatnych świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez podatnika,
– w razie wytworzenia we własnym zakresie – cenę ich wytworzenia
– w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;

Czym jest cena nabycia?
Kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

Jak ustalić wartość początkową bez ceny nabycia?
W tym przypadku cena określana jest na podstawie wyceny nieruchomości. Należy dokonać wyceny uwzględniając przy tym ceny rynkowe środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zużycia.

Jak wygląda procedura zakupu działki?