Rodzaje gruntów budowlanych

Grunt budowlany – podłoże, na którym usadowiony zostanie budynek. W praktyce możemy wyróżnić dwa rodzaje gruntów, a mianowicie grunty naturalne oraz grunty antropologiczne.

Zapewne wielu z Państwa zastanawia się obecnie nad tym, jaki rodzaj gruntu okaże się najlepszym rozwiązaniem pod budowę domu. Postanowiliśmy udzielić odpowiedzi w tym artykule.

Mineralne grunty rodzime (naturalne) to po prostu efekt procesów geologicznych, które możemy podzielić na spoiste i niespoiste. Z kolei grunty antropologiczne są podłożem, które powstało na skutek działalności człowieka. Zatem nie trudno wywnioskować, iż pod budowę domu najlepszym rozwiązaniem okażą się grunty naturalne rodzime.

Gruntami nasypowymi niespostymi są:
– żwir,
– pospółka,
– piaski gruboziarniste,
– piaski średnioziarniste,
– piaski drobnoziarniste,
– piaski pylaste.

Podział, który uwzględnia uziarnienie jest bardzi istotny, ponieważ jak się okazuje – im grubsza frakcja, tym większa wytrzymałość, która oznacza większą nośność gruntu. Każdy projektant prócz uziarnienia, bierze również pod uwagę zagęszczenie ID, ponieważ im jest on wyższy, tym lepsze okazuje się podłoże do celów budowlanych (między poszczególnymi ziarnami jest mniejsza pusta przestrzeń). Także bardzo ważnym elementem jest stopień wilgotności, gdyż pod budowę domu najlepsze są grunty wilgotne.

Grunty budowlane spoiste możemy podzielić na:
– ił,
– ił piaszczysty,
– ił pylasty,
– glina piaszczysta,
– glina pylasta,
– glina zwięzła,
– glina piaszczysta zwięzła,
– glina pylasta zwięzła,
– piasek gliniasty,
– pył,
– pył piaszczysty.

Z kolei naistotniejszym parametrem gruntów spoistych jest stopień plastyczności IP. Wskaźnik ten pokazuje ile wody wchłonie grunt przy przejściu ze stanu półzwartego w płynny. Im niższa jego wartość, tym mniejsza zawartość wody w gruncie, a takie grunty najlepiej nadają się pod budowę domu.

Grunty nasypowe
Owe grunty pod względem budowlanym są niejednoznaczne. Wiążę się to z tym, iż mogą to być tzw. grunty kwalifikowane wykonywane z odpowiednio dobranych piasków i żwirów, które są układane warstwami oraz zagęszczane mechanicznie. Grunty te są wykorzystywane do posadowienia fundamentów, jak również do bycia podłożem dróg.