Podział gruntu na mniejsze działki

Podzielenie gruntu na mniejsze działki to procedura, która przebiega na trzech etapach, wymaga ona dopełnienia licznych formalności i jest czasochłonna. Najlepiej w tej sprawie od razu zgłosić się do geodety, który pomoże sporządzić mapy i wskaże kolejne kroki jakie należy podjąć.

1. W pierwszej kolejności trzeba udać się do starostwa aby otrzymać mapę zasadniczą lub kopię mapy katastralnej, na którą należy nanieść na nią wstępny plan podziału. Trzeba jednak pamiętać o wyznaczeniu drogi dojazdowej do poszczególnych działek i spełnieniu wymogów formalnych (zaznaczenie granic dzielonej działki, oznaczenie jej powierzchni, oznaczenie danych z ewidencji i księgi wieczystej).

2. Kolejną czynnością jaką należy podjąć jest złożenie wniosku w urzędzie gminy, w wydziale geodezji i kartografii wraz z załącznikami: dokumentem potwierdzającym tytuł własności, aktualny wypis z ewidencji gruntów i budynków, kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt w trzech egzemplarzach.

3. Ostatnim etapem jest podział gruntu, który przeprowadza się po otrzymaniu pozytywnej opinii na temat wstępnego planu podziału nieruchomości. Na tym etapie geodeta dokonuje sporządzenia właściwego podziału gruntu, wytyczenia granic, określenia punktów granicznych oraz podziału na mapach. Opracowane dokumenty geodeta musi złożyć w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.