Obowiązki kierownika budowy

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należą:

  • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
  • prowadzenie dokumentacji budowy,
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami,
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu,
  • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonania ich niezgodnie z projektem,
  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
  • zgłoszenie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót,
  • zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykonywanej przy budowie.