Obiekty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę

Jak się w praktyce okazuje – nie każdy obiekt budowlany wymaga ubiegania się o pozwolenie na budowę. Co nie oznacza, iż posiadana przez nas działka, stanowiąc naszą własność, może zostać zagospodarowana w dowolny sposób. Tym sposobem każda planowana budowa (nawet altana, wiata itp.) wymaga sprawdzenia w przepisach techniczno-budowlanych czy nie wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu.

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, pozwolenie na budowę nie jest konieczne wówczas, kiedy planowana jest budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, jak np. garaży, altan, ganków czy tzw. ogrodów zimowych o powierzchni, która nie będzie przekraczała 35m2. Z kolej wówczas łączna powierzchnia obiektów na działce nie może przekroczyć 500 m2.

Wiedząc już czy nasza inwestycja mieści się w definicji budynku gospodarczego, altany, wiaty czy oranżerii, należy wyliczyć czy powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2.

W następnej kolejności konieczne jest sprawdzenie czy na danym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, a także co stanowi odnośnie planowanych przez nas obiektów. Jeśli ów plan jeszcze nie został opracowany dla danego rejonu, konieczne będzie wystąpienie do wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jak również zagospodarowania terenu dla planowanej przez nas inwestycji.