Nowe standardy tworzenia danych przestrzennych – planowanie przestrzenne

Spośród zmian w planowaniu oraz zagospodarowaniu przestrzennym możemy przede wszystkim wymienić ujednolicenie sposoby tworzenia oraz prowadzenia zbiorów i metadanych związanych z aktami planowania przestrzennego w skali całego kraju, a więc to inwestor będzie miał możliwość sprawdzenia w Internecie informacji odnośnie przeznaczenia potencjalnego terenu inwestycyjnego, jak również całego jego otoczenia.

Ministerstwo podjęło również kroki, których celem będzie uproszczenie dostępu do jednolitej, wiarygodnej oraz kompletnej informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym w całym kraju. Docelowo rozwiązania te mają wprowadzać standardy planistyczne, które będą ułatwiać i przyspieszać realizację prowadzonych inwestycji. Korzyści będą odczuwalne zarówno dla samorządów terytorialnych, jak i obywateli. Samorządy terytorialne będą miały możliwość monitorowania stanu prac planistycznych bardziej efektywnie, a obywatel będzie miał możliwość sprawdzenia czy interesująca go działka jest zlokalizowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania. Ważne również jest to, iż owe przepisy nakładają na organy wydające akty planowania przestrzennego, obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych.

Spośród aktów planowania przestrzennego możemy wymienić:
– plany zagospodarowania przestrzennego w skali województwa,
– studia uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego,
– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
– miejscowe plany odbudowy,
– miejscowe plany rewitalizacji.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!