Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa to nieruchomość, która została wyodrębniona w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu. O tej możliwości mówi szczegółowo kodeks cywilny w art. 46 § 1 kc.

„Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”

Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego nieruchomością może być także m.in. część budynku, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności.

Wyodrębniony lokal musi spełniać odpowiednie wymogi samodzielności potwierdzone przez odpowiedni organ administracji publicznej

Warto zaznaczyć, że nieruchomość lokalowa może być zarówno lokalem mieszkalnym jak również użytkowym.