Linie zabudowy – rodzaje, definicja

Linie zabudowy (granice) to inaczej wskaźniki wraz z parametrami, które zaznaczone są na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyróżniamy dwa rodzaje linii: obowiązująca i nieprzekraczalna.

Obowiązującą linię zabudowy wyznacza elewacja budynku – aby powstała zabudowa była połączona z już istniejącą. Granica ta zaznaczona jest na planie, jako prosta linia z wypełnionymi trójkątami.

Nieprzekraczalna linia zabudowy wskazuje obszar, w którym musi zostać wybudowany nowy budynek czy inne obiekty stojące np. szopy, garaże, wiaty (nie ma obowiązku, aby były one równe z linią zabudowy, mogą znajdować się w dowolnej odległości). Linia związana jest z przyszłymi inwestycjami gminy oraz bezpieczeństwem.

Granica ta zaznaczona zostaje na planie jako prosta linia z niewypełnionymi trójkątami. Mogą ją wyznaczać także punkty np. odległość od drogi, działki sąsiadującej, słupów wysokiego napięcia, innych instalacji.

Nieprzekraczalną linię zabudowy można przekroczyć (o ile dopuszcza to plan zagospodarowania przestrzennego) tylko wysunięciem części zabudowy takimi jak np. balkon, taras, galeria, schody zewnętrzne, pochylnia czy rampa o wysięgu określonym w regulacjach prawnych.