Jakie dokumenty należy skompletować przed pozwoleniem na budowę?

Gromadzenie dokumentów należy rozpocząć w wydziale architektury urzędu miasta, gminy lub dzielnicy. Tam uzyskamy wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dokumenty te mogą zawierać szczegółowe informacje i wymagania dotyczące wyglądu domu, dachu, kąta nachylenia połaci, wysokości budynku, a nawet materiałów wykończeniowych i wielkości terenów zielonych.

Następnie zleca się uprawnionemu geodecie wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej, przeznaczonej do celów projektowych. Pomoże to w dokładniejszym określeniu kosztów przyszłej budowy. należy również dołączyć warunki techniczne dostawy mediów:

  • wody i odbioru ścieków,
  • energii elektrycznej,
  • gazu.

W Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów urzędu gminnego, dzielnicowego lub miejskiego trzeba uzyskać wyciąg z mapy ewidencyjnej gruntów.