Czy na rozbiórkę budynku gospodarczego potrzebne jest pozwolenie?

Co do zasady rozbiórka nie wymaga pozwolenia, jeśli dotyczy budynku niewpisanego do rejestru zabytków oraz nieobjętego ochroną konserwatywną i mającego odpowiednie parametry – wysokość poniżej 8 m i odległość od granicy działki nie mniejszą niż połowa jego wysokości. Rozbiórka takich obiektów wymaga uprzedniego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania prac.

Pozwolenia nie wymaga również rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeśli nie podlegają one ochronie jako zabytki. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może natomiast nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli może ona wpłynąć na pogorszenie np. stosunków wodnych.